ទទួលបានអាសយដ្ឋាន IP របស់លោកអ្នកផ្ទាល់

បើសិនជាស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកពឹងផ្អែកលើអ៊ីនធើណិត លោកអ្នកត្រូវការគិតពិចារណាបង្កើតបណ្ដាញរបស់លោកអ្នកជាមួយអាសយដ្ឋាន IP និងលេខ AS របស់លោកអ្នកផ្ទាល់។

APNIC គឺជាបញ្ជីអ៊ីនធើណិតក្នុងតំបន់សម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ហើយផ្ដល់អាសយដ្ឋាន IP ដល់តំបន់។

ដើម្បីទទួលបានប្រភពធនធានលេខអ៊ីនធើណិតឯករាជ្យរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ និងគ្រប់គ្រងបណ្ដាញរបស់លោកអ្នក សូមដាក់ពាក្យសុំនៅខាងក្រោមនេះ។

        ខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មាន បន្ថែមជាមុន